Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale “Reduceri de până la 20% cu doar 16,5 Lei pe lună” organizat de ​Promo One

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania “Reduceri de până la 20% cu doar 16,5 Lei pe lună” este organizată de:

S.C. T.C. Catering SRL, promoter al Promo One, (denumită în cele ce urmează “ORGANIZATORUL”) cu sediul social în Brașov, Str. Băilor Nr. 10, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J08/1022/2007, C.U.I. 21540313.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în cele ce urmează “Regulament”), obligatoriu pentru toți Participanții. Regulamentul campaniei va fi publicat pe site-ul https://www.promo-one.ro și este disponibil în mod gratuit pe site-ul https://www.promo-one.ro sau prin solicitare la adresa de mail office@promo-one.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștința publicului pe site-ul https://www.promo-one.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.

SECTIUNEA 3. PUNCTUL DE DESFĂȘURARE

Campania se desfășoară online pe site-ul Organizatorului https://www.promo-one.ro și offline, în condițiile descrise în prezentul regulament.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Campania va fi lansată la data de 01.12.2022, ora 00:00 și se va desfășura până la data de 31.12.2025, ora 23:59, cu respectarea informațiilor prevăzute în Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice sau juridice care achiziționează sau primesc în mod gratuit din partea Organizatorului sau din partea partenerilor acestuia produsul Card Promo One.

Dreptul de participare este oferit participanților pentru o perioadă de 6 luni calendaristice, începând cu momentul achiziției sau primirii produsului Card Promo One.

Nu vor putea participa la această campanie angajații Organizatorului, membrii familiilor acestora (soții și rudele de gradul I și II ale acestora), angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea campaniei, persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei și nici rudele angajaților menționați mai sus.

Prin participarea la această Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților beneficiul obținut ca rezultat al activității lor frauduloase.

Prin participarea la Campanie, se consideră acceptarea automată din partea Participanților a înregistrării în baza de date a Promo One și acordul primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul campaniei, cât și după încetarea perioadei de campanie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE

Înscrierea în Campanie se face prin achiziționarea sau primirea în mod gratuit din partea Organizatorului sau din partea partenerilor acestuia produsul Card Promo One.

Următoarele informații vor fi solicitate, pentru a intra în posesia beneficiului:

 • NUME
 • PRENUME
 • ADRESĂ POȘTALĂ
 • NUMĂR DE TELEFON
 • ADRESĂ DE EMAIL

Furnizarea datelor cu caracter personal de către participant, în vederea emiterii beneficiului, reprezintă acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea de către Organizator a Datelor Personale (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea, stocarea și transferul acestora).

După ce datele de mai sus au fost furnizate, participantul va intra în posesia beneficiului prin livrarea produsului Card Promo One.

Pentru a utiliza beneficiul, participantul va comunica Organizatorului sau partenerilor acestuia codul unic tipărit pe produsul Card Promo One de fiecare dată când dorește utilizarea acestuia.

Prin achiziționarea sau acceptarea produsului Card Promo One, participantul își exprimă acordul de a fi contactat de către Organizator, atât cu informații legate de campanie, cât și cu scopul altor forme de comunicare publicitară, pe care Organizatorul le consideră de interes pentru participant.

SECTIUNEA 7. BENEFICILE ACORDATE PARTICIPANTILOR

În cadrul acestei campanii vor fi acordate următoarele beneficii, constând în:

 1. Reducere 20% pentru prețul următoarelor servicii oferite de Promo One prin intermediul site-ului https://www.promo-one.ro:
  1. Realizare Website
  1. Realizare aplicații IT
  1. Realizare design Logo companie
  1. Administrare profil Social Media (Facebook, Instagram, Twitter)
  1. Creare profil de prezentare în cadrul platformei https://www.promo-one.ro
 2. Reducere 15% pentru prețul următoarelor servicii oferite de S.C. T.C. Catering SRL, promoter al T-Catering prin intermediul site-ului https://www.t-catering.ro:
  1. Bufet suedez
  1. Meniu botez
  1. Meniu nuntă
 3. Reducere 10% pentru prețul următoarelor servicii oferite de S.C. T.C. Catering SRL, promoter al Promo Events prin intermediul site-ului https://www.promo-events.ro:
  1. Contractarea oricărui artist din portofoliul Promo Events
 4. Reducere 10% pentru prețul următoarelor servicii oferite de partenerul SC TCC ONE SKI SRL, promoter al One Ski School si One Ski Rent, cu sediul înBrașov, Str. Băilor Nr. 10, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J08/3086/2022, C.U.I. 47269480, prin intermediul site-ului https://www.oneskischool.ro:
  1. Ore individuale de ski
  1. Ore individuale de snowboard
  1. Închiriere echipament ski
  1. Închiriere echipament snowboard
  1. Tabere

Reducerile mai sus menționate vor fi acordate doar în cazul în care produsul sau serviciul respectiv nu beneficiază deja de o altă reducere de preț.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Organizatorul, precum și alte persoane implicate în Campanie nu își asumă nicio raspundere pentru eventualele greșeli de tipar de pe comunicările publicitare și nu vor purta nicio raspundere derivând din vreo neînțelegere. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orie alte situații care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru datele incorecte furnizate de către participanți.

SECTIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

S.C. T.C. Catering SRL, societate comercială cu sediul social în Brașov, Str. Băilor Nr. 10, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J08/1022/2007, C.U.I. 21540313, (denumită în continuare „Operatorul”), date de contact: office@promo-one.ro.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume și Prenume
 2. Adresă poștală
 3. Telefon
 4. Email
 1. Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în vederea:

 1. atribuirii și expedierii beneficiilor acordate în cadrul Campaniei și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului;
 2. promovării viitoare a produselor și serviciilor oferite de Operator (în scop de marketing)
 3. Temeiurile juridice ale prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului persoanei vizate, prin acceptarea de către persoana vizata a Regulamentului Oficial al Campaniei „Reduceri de până la 20% cu doar 10 Lei pe lună”, precum și în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce revin Operatorului.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite persoanelor împuternicite de Operator, partenerilor acestuia, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau de contractele încheiate.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților care au beneficiat de promoție vor fi stocate timp de 10 ani.

Datele cu caracter personal ale Participanților care si-au dat consimțământul pentru prelucrarea acestora în scop de marketing vor fi stocate timp de 10 ani.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge / distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului / Împuterniciților obligații similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile si transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul la restricționarea prelucrării;
 6. dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționare anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata și adresată Operatorului la adresa de email: office@promo-one.ro.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta politică oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului și / sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei și că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

SECTIUNEA 12. FORȚĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifică termenii acestuia, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei.

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1.351 din NCC. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, sunt obligați să comunice participanților la campanie, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECTIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislatia română. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare.

ORGANIZATOR,

Promo One